Mer än 75% av världens befolkning bor i länder där staten eller vissa grupper kraftigt begränsar religions- och åskådningsfriheten. Ibland gäller dessa begränsningar en viss grupp, ofta flera. Frågor som angår religionsfrihet är betydande, och de behandlas av Förenta nationernas specialrapportör. I länder som begränsar religionsfriheten förekommer ofta även andra överträdelser mot mänskliga rättigheter, och medborgarna har inte mötesfrihet så att de kan komma tillsammans och kräva förändring. Olika länder begränsar religionsfriheten, statens övertygelse kan vara såväl sekulär som religiös. Länder som begränsar religionsfriheten är bla. Sudan, Vitryssland, Iran, Uzbekistan, Bangladesh, Nordkorea och Egypten. Religiösa motiv kan tex. hindra en att få ett identitetsbevis.

För oss kan religionsfriheten och de rättigheter som den medför kännas självklara, men vi hör globalt sett till en minoritet. Du kan tänka på hurdant livet är i länder där följande rättigheter inte uppfylls.

Religions- och åskådningsfriheten innebär:

  1. Frihet att välja religion eller åskådning, utöva, byta eller avstå från den.
  2. Rätten att utöva en religiös eller icke-religiös åskådning såväl privat som offentligt. Varje människa har rätt att uttrycka sina åsikter.
  3. Frihet från tvång. Hot, våld, diskriminering och straffrättsliga åtgärder på grund av religion är inte tillåtna.
  4. Frihet från diskriminering Man får inte diskriminera någon i tex. arbetslivet eller inom hälsovården på grund av religion.
  5. Föräldrars och barns rättigheter: Föräldrarna har rätt att ge sina barn undervisning enligt sin egen övertygelse utgående från barnens utvecklingsfas.
  6. Rätten att vapenvägra ingår i religionsfriheten.Internationellt fängslas vapenvägrare fortfarande i flera stater.

Religions- och övertygelsefriheten skyddar även rättigheten till icke-religiösa övertygelser. Religionsfriheten hänger ofta ihop med andra mänskliga rättigheter, såsom samvetsfriheten, yttrandefriheten och mötesfriheten. Religions- och åskådningsfriheten är en grundrättighet som är stadgad i flera internationella människorättskonventioner. Fastän dessa rättigheter uppfylls i Finland, är det viktigt att försvara mänskliga rättigheter även internationellt.

(Läs mer: Pieni opas uskonnonvapauteen – Mitä uskonnonvapaus on ja voiko sitä rajoittaa? Suomen Ekumeenisen Neuvoston julkaisuja XCVI 2012

Religionsfrihet och utrikespolitik – rekommendationer för Finland. Ekumeniska Rådets i Finland Publikationer XCII 2013)