Mål:

Att låta eleverna bekanta sig med olika religionerna och hur de skiljer sig från varandra.

Tid:

45-60 minuter

Material:

  • Stora pappersark och pennor
  • En lista på världsreligionerna ordnade efter antalet anhängare
  • En tom religionsblankett

Anvisningar:

  1. Presentera uppgiften för eleverna. Fråga dem om de vet mycket om olika religioner. Be dem namnge möjligast många religioner. (Officiella religioner, lokala religioner, osv.)
  2. Ge fem minuter tid och fråga sedan, vilka religioner de kunde minnas. Skriv svaren på tavlan. Jämför sedan med listan på världsreligioner ordnade efter anhängarmängd och se hur många av dem klassen kunde namnge. Fanns det några religioner som ingen hade hört om?
  3. Fråga eleverna vilka religioner de tycker är mest kända.
  4. Om möjligt, dela upp klassen i grupper, där det i varje grupp finns elever från olika religiösa samfund. Be dem arbeta tillsammans med att fylla i så mycket information som möjligt om en religion i blanketten som du delar ut. Ge dem 15 minuter tid. Var uppgiften svårare eller lättare än de tänkte sig? Varför?
  5. Gå igenom svaren. Käy vastaukset läpi. Vad skiljer åt religionerna mest? Hittade ni många likheter? Var det överraskande för gruppen?

Diskussion och utvärdering:

Inled en gruppdiskussion om vad religion är. Är tro samma som religion?, Om vilka andra saker än religioner har Människor har starka åsikter om? Fråga deltagarna vad de tycker om personer med olika religiös bakgrund. Vad tycker det är finast med den ifrågavarande religionen och dess traditioner?

Fortsättningsuppgifter:

Dela upp eleverna i grupper och be dem bekanta sig närmare med en religion. De kan använda blanketterna och lägga till nya punkter. Be gruppen presentera vad de funnit för klassen med tex. en planch eller med hjälp av tavlan. Om det på klassen finns elever från flera olika religioner, kan du ge eleverna möjlighet att hålla föredrag om sin egen religion. Uppmuntra eleverna att vara stolta över sitt ursprung och sin religion.

Källa: http://www.unicef.fi/files/unicef/Koulut/9036_Unicef_Kaverina_kaikille.pdf