I och med att mångfalden ökar, behöver vi nya redskap för att kunna möta människor från olika kulturer på ett naturligt och vänligt sätt. I samband med religiös läskunskap betonas ofta följande synvinklar:

  • åskådningar bör inte ses endast som religiösa och filosofiska system, utan de utgör en del av människors beteende, upplevelsevärld och identitet
  • det är skäl att närma sig olika åskådningar även på ett vardagligt plan, genom att lära känna traditioner, symboler, och gemenskaper samt immateriella värden, seder och talesätt.

 För att genuint växa till att förstå den åskådningsmässiga mångfalden i världen och det mångkulturella samhället, bör religioner, åskådningar och kulturer ha rätt att öppet komma fram i ungdomarnas skol- och vardagsomgivning. Barn och unga behöver redskap för att tolka och reflektera över åskådningsmässigt och kulturellt beteende. (se tex Kallioniemis och Järvinens artiklar i boken Uskontodialogi - kasvatusta kulttuurienväliseen kohtaamiseen). Också koordinatorn för uppfostran Sirpa Okulov betonar i sin artikel i den ovannämnda boken att när barn och unga får tillräckligt mycket sk. religiös kompetens ökar deras förståelse för det främmande. Den religiösa läsförmågan gör det möjligt att reflektera och gå dialog med människor som representerar olika åskådningar. Skolan deltar i att skapa en tolerantare och fredligare framtid genom att erbjuda möjligheter till att möta så väl sin egen som andras religioner. Fredsfostraren Helena Kekkonen (i den ovannämnda boken) rekommenderar en ökad växelverkan med människor från utvecklingsländer, att lära känna deras kultur och bygga upp ett jämställt samarbete tex. via vänskolor.

Vi har samlat ihop några exempel på upplevelsemässiga evenemang som befrämjar den religiösa läsförmågan.

Mångkulturellt festår

Mångkulturella konstprojekt

Dialog åt föräldrar