Suomen Humanistiliitto

Humanistiliiton periaateohjelmassa todetaan, että jokaisella on oikeus ajatuksenvapauteen. Ohjelman mukaan humanistiliitto vaatii avointa keskustelua ja perusteltua päätöksentekoa yhteiskunnassa. Se haluaa edistää arvovalloista vapaata ajattelua ja uskonnoista riippumatonta etiikkaa. Liiton mielestä tutkimukseen perustuva käsitys todellisuudesta ja siihen pohjautuva humanistinen aate voi antaa ihmiselle mahdollisuuden omavastuiseen elämään.

Pyrkimys tietoon ja valistukseen ovat liiton mukaan sen toiminnan keskeisiä tavoitteita. Ihminen ja luonto muodostavat kokonaisuuden. Kaikkeuden toiminnan selvittämisessä tiede tarjoaa parhaat menettelytavat. Moraali on ihmisen oma luomus, joka syntyy ja kehittyy yksilön ja yhteisön keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Jokainen yksilö on vastuussa toiminnastaan itselleen ja muille. Ihminen voi muodostaa moraalinsa järkiperäisesti ja jaetusta kokemuksesta oppien.

Jokaiselle on taattava yhtäläiset ihmisoikeudet ja tasa-arvoiset elämisen edellytykset. Ihmisen ja luonnon säilyminen vaatii luonnonvarojen kulutuksen ja ympäristön kuormituksen vähentämistä. Humanistiliitto haluaa toimia kykyjensä mukaan rauhan palauttamiseksi ja ylläpitämiseksi kaikkialla maailmassa.

Valtion tulee suhtautua tasapuolisesti erilaisiin uskontoihin ja muihin elämänkäsityksiin. Julkisen vallan on oltava niiden suhteen puolueeton. Mitään uskontoa tai muuta aatteellista käsitystä ei saa asettaa erityisasemaan suhteessa valtioon. Kirkon ja valtion ero on toteutettava täysin.

Suomen humanistiliitto

International Humanist and Ethical Union: IHEU

 

Pro-Seremoniat on voittoa tavoittelematon palvelukeskus. Sillä on mm. puhujapalvelua siviilijuhliin. Tavoitteena on edistää yhteiskunnan kehittymistä kohti moniarvoisuutta, tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä saada uskontoihin sitoutumattomasta elämäntavasta tasavertainen, yleisesti hyväksytty vaihtoehto.

Elämänkatsomustiedon opetuksesta

Prometeusleirit ovat uskonnollisesti ja katsomuksellisesti sitoutumattomia ”aikuistumisleirejä” 14 -15- vuotiaille nuorille. Leireille ovat tervetulleita kaikki 8. luokan käyneet, joskin ne on suunnattu lähinnä uskontokuntiin kuulumattomille.

 

Vapaa-ajattelijain liitto ry

Vapaa-ajattelijain liitto (www.vapaa-ajattelijat.fi) on uskonnottomien ihmisoikeus- ja kulttuurijärjestö, johon kuuluu eri puolilla maata toimivia vapaa-ajattelijayhdistyksiä.  Liitto on poliittisesti sitoutumaton ja ajaa uskonnottomien etuja, oikeuksia ja oikeusturvaa sekä edistää uskonnottoman todellisuuskäsityksen leviämistä. Yksilön ja ajatuksen vapaus, yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys, suvaitsevaisuus sekä vastuu lähimmäisestä ja ympäristöstä ovat osa tätä katsomusta.

Uskonnoton elämänkatsomus ilmenee eri tavoin riippuen henkilöstä, sukupuolesta, etnisestä taustasta, iästä, asuinpaikasta ja koulutuksesta. Katsomuseroja voi olla myös vapaa-ajattelijoilla, ateisteilla, agnostikoilla, skeptikoilla, rationalisteilla, humanisteilla ja uskontojen suhteen välinpitämättömillä. Vapaa-ajattelijoilla ei ole mitään yhtä katsomuksellista oppijärjestelmää ja dogmia. Jokainen ihminen rakentaa oman maailmankuvansa ja moraalinsa itse omissa yhteisöissään.

Liitto edistää sääntöjensä mukaan yksilön ja ajatuksen vapautta, suvaitsevaisuutta sekä vastuuta muista ihmisistä, luonnosta ja ympäristöstä. Tavoitteena on kriittisyyden lisääminen dogmipohjaisia käsityksiä, myös uskontoja kohtaan, uskonnottomia ihmisiä syrjivän valtiokirkkojärjestelmän purkaminen lainsäädännöllisin muutoksin ja tunnustuksellisen uskonnonopetuksen ja indoktrinaation poistaminen kouluista ja päivähoidosta.

Liitto julkaisee Vapaa Ajattelija -lehteä, jonka näköispainoksia on myös netissä, ks. http://vapaa-ajattelijat.fi/lehden-arkisto. Liitto mm. ylläpitää www.uskonnonvapaus.fi -nettisivuja ja on osaomistajana Pro-Seremoniat -palvelussa.