Samalla kun monimuotoisuus kasvaa ympärillämme, tarvitaan uusia menetelmiä ja ideoita, joiden kautta lapset oppivat luontevasti ja ystävällisesti kohtaamaan ihmisiä eri kulttuureista. Puhuttaessa uskontojen ja katsomusten lukutaidosta korostetaan usein, että

  • katsomuksia ei tulisi nähdä ainoastaan uskomus- tai filosofisina järjestelminä, vaan osana ihmisten käyttäytymistä, elämysmaailmaa ja identiteettinä ja
  • katsomuksia tulisi lähestyä myös arkielämän tasolla tutustuen tapoihin, symboleihin ja yhteisöihin sekä näkymättömiin tapoihin, arvoihin ja puhetyyleihin

Kasvaakseen aidosti ymmärtämään katsomuksien kirjoa maailmassa ja monikulttuurista yhteiskuntaa, uskontojen, katsomuksien ja kulttuurien tulee voida olla avoimesti esillä nuorten koulu- ja muussa ympäristössä. Heille tulee myös antaa valmiuksia tulkita ja reflektoida katsomuksellista ja kulttuurista käyttäytymistä (ks. esim Kallioniemen ja Järvisen artikkelit teoksessa Uskontodialogi - kasvatusta kulttuurienväliseen kohtaamiseen). Myös kasvatusasiain koordinaattori Sirpa Okulov korostaa artikkelissaan yllämainitussa teoksessa, että ymmärryksen lisääminen toiseutta kohtaan onnistuu parhaiten antamalla lapsille riittävästi uskonnollista ja katsomuksellista kompetenssia.

 

Uskontojen lukutaito mahdollistaa kyvyn reflektoida ja käydä dialogia eri katsomusjärjestelmiä edustavien ihmisten kanssa. Tarjoamalla mahdollisuuksia niin oman kuin muiden uskontojen kohtaamiseen koulumaailma osallistuu osaltaan suvaitsevaisemman ja rauhanomaisemman tulevaisuuden rakentamiseen. Rauhankasvattaja Helena Kekkonen (em. teoksessa) suosittaa kanssakäymisen lisäämistä kehitysmaiden ihmisten kanssa, tutustumalla heidän elämäntapaansa ja kulttuuriinsa sekä tasavertaisuuteen perustuvalla yhteistyöllä ja näkee tässä yhtenä ratkaisuna ystävyyskoulut kehitysmaista.

Tälle sivulle on kerätty muutamia esimerkkejä siitä miten kouluissa ja muissa ryhmissä on toteutettu ja toteutetaan elämyksellisiä uskontojen ja katsomusten lukutaitoa edistäviä tapahtumia.

Monikulttuurinen juhlavuosi


Monikulttuurisia taideprojekteja
Dialogia vanhemmille