Käsiteltävät aiheet

erilaisuus, kulttuurienvälinen dialogi, uskonto

Tavoitteet

– ratkaista konflikti, joka voi syntyä erilaisten yhteisöjen tarpeiden törmätessä yhteen
– tarkastella tilannetta uskonnonvapauden näkökulmasta
– kehittää väittely- ja analysointikykyä

Materiaalit

Paperia nimikylttejä varten, fläppitaulupaperia, kello ja pormestarin soittokello

Valmistelut

– kopioi roolikortit (tehtävän lopussa), ongelman kuvaus ja väittelyn säännöt (jos haluat).
– valmista nimikyltit eri osapuolille/ryhmille, jotka ovat edustettuina kokouksessa.
– listaa eri roolit fläppitaululle niin että kaikki näkevät ne.
– varmista, että tila riittää neuvoston kokousta varten ja että tilaa on myös eri ryhmille, niin että ne voivat kokoontua keskustelemaan kannastaan etuläteen tai tavata toisia.

Ohjeet

1. Lue ääneen ongelman kuvaus (tämän tehtävän lopussa). Selitä, että kaikki osallistujat ovat Sleepyvillen asukkaita ja ovat kiinnostuneita siitä, rakennetaanko uusi moskeija neuvoston maille vai ei.

2. Näytä osallistujille roolilista ja pyydä kaikkia valitsemaan rooli itselleen tai jaa ne itse. Jaa roolikortit ja ongelman kuvaukset ja näytä, missä ryhmät voivat tavata etukäteen ja missä neuvoston kokous tulee tapahtumaan.

3. Selitä säännöt, joita väittelyssä tullaan noudattamaan (löydät ne tehtävän lopusta).

4. Kerro, että kaikilla on puoli tuntia aikaa tavata muita kansalaisia, valmistella puheenvuorojaan ja päättää, kuinka he aikovat äänestää. Kerro, että Kaupungin Neuvoston kokous tulee kestämään 40 minuuttia, ja että varsinaisiin puheenvuoroihin on varattu hyvin vähän aikaa, koska osallistujia on paljon. Siksi heidän tulisi miettiä etukäteen yksi tai näkökulmaa, jotka he haluavat tuoda esille.

5. Käytä valmisteluvaiheen ohjeita laittaaksesi tapahtumapaikan valmiiksi. Ihanteellista olisi, jos ihmiset istuisivat puoliympyrässä, niin että pormestari istuisi edessä hieman muita korkeammalla. Ryhmien tulisi voida istua yhdessä, ja nimikylttien tulisi olla kunkin edessä.

6. Puolen tunnin jälkeen kutsu kansalaiset kokoukseen (tai pyydä pormestaria tekemään se). Hänen tulisi muistuttaa osallistujia väittelyn perussäännöistä ja pitää lyhyt puhe johdannoksi kokoontumiselle.’

7. 40 minuutin jälkeen, kokouksen lopussa, pormestarin pitäisi järjestää äänestys. Kun äänet on laskettu ja tulokset julkistettu, sinun tulisi julistaa harjoituksen loppuneenm ja laittaa tuolit ympyrään purkua varten.

 

Purku ja arviointi

Aloita palautekierros tervehtimällä kaikkia heidän oikeilla nimillään. Tämä on tärkeää, jotta osallistujat luopuisivat rooleistaan, joita he omaksuivat simulaation aikana. Kysy osallistujilta, miltä heistä tuntui prosessin aikana:

– olitko yllättynyt äänestyksen tuloksesta?

– kuinka palöjon roolihenkilölläsi oli mielestäsi vaikutusta lopputulokseen?

– vaikuttiko vuorovaikutus toisten ihmisten tai ryhmien kanssa asenteeseesi ongelmaa kohtaan?

– kuinka helppoa identifioituminen rooliisi oli?

– voisiko samanlainen tilanne tapahtua oikeassa elämässä? Tuleeko mieleesi samanlaisia tapauksia?

– miten reagoisit, jos tällaista tapahtuisi omassa asuinpaikassasi tai kaupungissasi?

– miten ymmärrät uskonnon- ja omantunnonvapauden? Tiedätkö tapauksia, jolloin tämä oikeus ei olisi toteutunut?

– miksi uskonnonvapaus on perustavanlaatuinen ihmisoikeus?

– missä määrin tätä oikeutta kunnioitetaan omassa yhteisössäsi?

 

Vinkkejä ohjaajille

– jos mahdollista, tee tämä harjoitus toisen ohjaajan kanssa niin, että pystytte sekä vsataamaan kysymyksiin, että ohjaamaan harjoituksen vaiheita samaan aikaan.

– olisi hyvä, jos aikaa olisi eneäämän erityisesti varsinaiseen kokoukseen, jotta osallistujilla olisi mahdollisuus vastata toisten esittämiin kommentteihin. Voit myös jakaa roolit etukäteen säästääksesi aikaa varsinaista harjoitusta varten.

– valmisteluvaiheen aikana on hyödyllistä tarkastaa, että osallistujat käyttävät tämän ajana tavatakseen toisiaan ja suunnitellakseen puheenvuorojaan kokouksessa.

– kun jaat rooleja, muista että pormestarin rooli on vaativa, ja että rooliin valittavalla tulisi olla riittävästi itsevarmuutta kokouksen ohjaamiseen ja tarpeen mukaan puheenvuorojen keskeyttämiseen.  Sinun tulee käydä tehtävä läpi pormestarin roolin saaneen osallistujan kanssa ennen varsinaista simulaatiota.

– on toivottavaa, että tämän jälkeen jätät ohjauksen täysin pormestarille, jotta tämä tuntisi, että luotat häneen, ja jotta muut arvostaisivat hänen päätöksiään. Tietysti jos ongelmia tulee, esim. jos osallistujat eivät pysy aiheessa, tai jos he keksivät lisäinformaatiota, sinun täytyy sekaantua tapahtumien kulkuun. Yritä kuitenkin tehdä tämä pormestarin auktoriteettia kunnioittaen.

– jos simulaatio kakrkaa käsistä – esim. jos osallistujat eivät pysy aiheessa tai yhteenymmärrykseen ei päästä, selitä, että tämäkin voi heijastaa todellisia tilanteita, eikä tarkoita, että harjoitus olisi epäonnistunut. Voit käyttää tätä esimerkkinä purkutilanteen lopussa siitä, kuinka vaikeaa on löytää ratkaisu tällaisissa asioissa.

– purun aikana on todella tärkeää, ettei siitä muodostu kokoustilanteen toisto. osallistujien tulee irrottautua rooleistaan ja reflektoida tapahtunutta omina itsenään.

 

Muunnelmia

Kontekstista riippuen voit muunnella tilannetta. Harjoitus voisi olla esim. “Kirkko Sleepyvillessä”, jolloin valtaväestö koostuisi muslimeista ja kaupunkiin haluttaisiin rakentaa kristitty kirkko.

 

Ehdotuksia toiminnan jatkamiseksi

Jos mukana on toimittajia, voisitte käyttää heidän analyysejaan erillisessä sessiossa. erityisen hyödyllistä olisi kiinnittää huomiota raporttien eroihin ja nostaa esiin kysymyksiä median roolista ja vaikutuksesta.

 

Toimintaideoita

Rohkaise osallistujia tarkkailemaan omaa ympäristöään ja tutkimaan, missä määrin eri uskonnollisten vähemmistöjen oikeuksia kunnioitetaan. Yritä järjestää tapaaminen jonkun uskonnollisen yhteisön edustajien kanssa. Kunnioitetaanko heidän oikeuksiaan heidän omasta mielestään?

 

TILANNE

Asut viehättävässä Sleepyvillen kaupungissa, jossa on noin 80 000 asukasta. Viimeisten 60 vuoden aikana kaupungin väestörakenne on muuttunut radikaalisti, osaksi sen vuoksi, että paikalliset nuoret muutavat isompiin kaupunkeihin parempien työmahdollisuuksien perässä, ja osaksi siksi, että kaupunkiin on tullut paljon maahanmuuttajia, ja erityisesti muslimeja.

Jotkut näistä perheistä ovat asuneet kaupungissa jo kolmen sukupolven ajan, mutta yhä monet kaupunkilaiset suhtautuvat heihin epäluuloisesti ja kutsutavat heitä maahanmuutajiksi. Tällä hetkellä muslimit muodostavat noin 15% osuuden väestöstä.

Asia, joka nyt aiheuttaa kiistaa kaupungissa om muslimien halu rakentaa moskeija kaupungin neuvoston omistamalle maalle. Tämä maatilkku on ollut ongelma, koska se on jäänyt vaille käyttöä ja siellä tapahtuu paljon rikollisuutta ja huumeidenkäyttöä. Lisäksi se sijaitsee keskeisellä paikalla lähellä kaupungin pääostoskatua.

Kun rikas bisnesmies tarjoutui ostamaan maan, pormestari uskoi onnenpäivänsä koittaneen! Neuvosto suostui auliisti myymään maan ja kustantamaan 20% moskeijan rakennuskustannuksista. Loppujen 10%, joita likemies ei pystynyt maksamaan, piti löytyä muslimiyhteisöstä

Rakennustöiden piti alkaa tällä viiklla…mutta neuvostoon on tulvinut valituksia vihaisilta kaupunkilaisilta, jotka vastustavat hanketta. He ovat kutsuneet koolle erityiskokouksen ratkaistakseen ongelman. kokous tulee kestämään puoli tuntia, ja asia tullaan ratkaisemaan siellä.

 

Osallistujalista

Sleepyvillen pormestari

Kaupungin neuvoston jäseniä: kolmen puolueen tulisi olla edustettuina niin, että jokaisesta on paikalla 1 tai 2 jäsentä

“Nuoret sleepyt ihmisoikeuksien puolesta!”, 1 tai 2 edustajaa

“Menneisyys ja tulevaisuus -yhdistys”, 1 tai 2 edustajaa

“Sleepyvillen muslimiyhdistys”, 1 tai 2 edustajaa

tavallisia kansalaisia: niin monta kuin on tarpeen

1 tai 2 toimittajaa jotka raportoivat kokuksesta (jos haluatte)

 

Väittelyn säännöt

– pormestari on kokoontumisen puheenjohtaja, ja hänen päätöksensä asioissa on lopullinen

– jos haluat puheenvuoron, nosta kätesi ja odota, että pormestari antaa sinulle puheenvuoron

– puheenvuorojen tulee olla lyhyitä; ne eivät saa ylittää kahta minuuttia

– kokous loppuu 40 minuutin kuluttua, ja se päättyy äänestykseen siitä, rakennetaanko moskeija vai ei

jokainen, joka osallistuu kokoukseen, on oikeutettu puhumaan ja äänestämään lopussa

 

ROOLIT

Sleepyvillen pormestari

Olet kokouksen puheenjohtaja ja roolisi on kokouksen alettua toivottaa osallistujat tervetulleiksi ja muistuttaa heitä väittelyn säännöistä. Kokouksen aikana sinun tulee pyrkiä antamaan kaikille puheenvuoro – eikä antaa kenenkään puhua liian pitkään! Olet hyvin huolissasi huonosta julkisuudesta, jota tapaus on saanut ja suunnittelet yrittäväsi ennen kokousta puhua joillekin ryhmistä suostutellaksesi heitä pehmentämään kantojansa.
Kaupungin neuvoston jäsen, Traditionalistinen puolue (1 tai 2 ihmistä)

Edustat traditionalistista puoluetta Kaupungin neuvostossa, ja vastustat moskeijaa vahvasti. Uskot, että ei ole oikein, että neuvoston maata ja resursseja käytetään sellaiseen jumalanpalvontaan, joka ei kunnioita tämän kaupungin ja maan perinteitä. Sinun mielestäsi maahanmuuttajaperheet ovat etuoikeutettuja saadessaan asua täällä ja että heidän ei pitäisi yrittää tyrkyttää erilaista elämäntyyliään maahan, jossa he oat vieraita. Olet myös huolissasi siitä mahdollisuudesta, että moskeijasta tulisi terroristien värväyspaikka. 

 

Kaupungin neuvoston jäsen, Populistinen puolue (1 tai 2 jäsentä)

Edustat populistista puoluetta Kaupungin neuvostossa. Kannatit alkuperäistä päätöstä rakennuttaa maalle moskeija, osaksi siksi, että ymmärrät, että muslimiyhteisö on ollut taloudelle hyväksi, etkä halua vieraannuttaa heitä.  Mutta olet ollut todella huolissasi asukkaiden valituksista etkä halua luoda tarpeetonta konfliktia yhteisössä. Olet myös huolissasi asemastasi seuraavissa vaaleissa, joten luultavasti kannatat sitä puolta kiistassa, joka vaikuttaa vähemmän ristiriitoja aiheuttavalta.

 

Kaupungin neuvoston jäsen, Erilaisuuspuolue (1 tai 2 jäsentä)

Edustat erilaisuuspuoluetta Kaupungin neuvostossa. Uskot, että suhteellisen suurert vähemmistöt eri puolilta maailmaa ovat tehneet Sleepyvillestä mielenkiintoisemman ja kulttuuriltaan rikkaamman paikan, ja ajattelet, että on epäreilua, että monilta näistä ihmisistä on viety mahdollisuus harjoittaa uskontoaan näinkin kauan.  Näet myös sosiaaliset ongelmat, joita käyttämätön maa aiheuttaa, ja että neuvostolla itsellään ei ole rahaa kehittää aluetta itse. 

 

“Sleepyvillen menneisyys ja nykyisyys -yhdistyksen” jäsenet (2-4 henkilöä)

Olette yksi tärkeimmistä moskeijan vastustajaryhmistä. Jäsenenne ovat Sleepyvillen perinteisistä (ei-muslimi) yhteisöistä. Näkemyksenne mukaan on hyvin tärkeää pitää kiinni vanhasta kaupungin ilmeestä, kaupungin, jossa olette eläneet koko elämänne. Paikka, johon moskeijaa suunnitellaan, on hyvin keskeinen ja se näkyy melkein koko kaupungista. Erityisesti sinua yhdistyksen jäsenenä huolettaa, että moskeija tulisi peittämään näköalan kirkolle kaupungin pääaukiolta. Mielestäsi vasta kaupunkiin tullut ryhmä on muuttamassa koko kaupungin luonnetta. Et ymmärrä, miksei kaupunkiin vasta muualta saapunut ryhmä voisi elää niiden samojen sääntöjen mukaan, jotka teillä on kaupungissa.

 

Nuorisoaktivistiryhmä “Nuoret sleepyläiset ihmisoikeuksien puolesta” (2-4 henkeä)

Ryhmänne perustettiin tarttumaan joihinkin niistä pahimmista onglemista, joita tämän päivän nuoret kohtaavat Sleepyvillessä. Näet moskeijan rakentamisen ratkaisuna paitsi muslimiyhteisön tarpeeseen saada oma uskonnon harjoittamisen keskus, myös ratkaisuna niihin moniin sosiaalisiin onglemiin, jotka ovat seurausta siitä, että tontti, jolle moskeijaa suunnitellaan, on ollut hylättynä niin kauan. Kannatat moskeijan rakentamista, mutta olet huolissasi niistä sosiaalisista ongelmista, jotka voivat unohtua, jos neuvosto tukee moskeijan rakentamista. Erityisesti nuorille suunnattua budjettia on leikattu viimeisen viiden vuoden aikana niin, ettei se enää kata kaupungin tarpeita.

 

Sleepyvillen muslimiyhteisön jäseniä (2-4 jäsentä)

Olette monen vuoden ajan vedonneet neuvostoon, jotta saisitte uskonnollisen keskuksen muslimiyhteisölle, mutta vetoomuksenne on aina hylätty rahoituksen puutteeseen vedoten. Muslimina mielestäsi on epäreilua, että yhteisöänne pyydetään löytämään 10% rahoituksesta, kun taloudellinen tilanne on niin huono suurimmalle osalle ihmisistä, ja kun kristityillä on 11 kirkkoa uskonnollista toimintaansa varten. Näissä kirkoissa käy lisäksi paljon vähemmän ihmisiä, kuin moskeijassa tulisi käymään. Sinusta tuntuu, että panostanne kaupungin elämään ei arvosteta, ja että yhteisönne jäseniä syrjitään epäreilula tavalla monilla elämän alueilla. Jos tämän moskeijan rakentaminen kielletään, neuvosto kieltää yhteisönne perustavanlaatuisen oikeuden uskonnon harjoittamiseen.

 

Sleepyvillen kaupunkilaisia

Olet huolissasi ristiriitatilanteesta, joka Sleepyvillessä vallitsee, Siksi haluat mennä Kaupungin neuvoston kokoukseen äänestämään. Vielä et tiedä mitä aiot äänestää: aiot puhua niin monen ryhmän kanssa kuin mahdollista ennen kuin teet päätöksesi.

 

Lisätietoa

Oikeus uskontoon Kansainvälisessä ihmisoikeuslaissa

Haluat ehkä kopioida allaolevan informaation Sleepyville´n muslimiyhteisön  ja Nuoret sleepyläiset ihmisoikeuksien puolesta -yhdistyksen jäsenille

Euroopan ihmisoikeussopimus, artikla 9:

Ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapaus

1. Jokaisella on oikeus ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapauteen. Tämä oikeus sisältää vapauden vaihtaa uskontoa tai uskoa ja vapauden tunnustaa uskontoaan tai uskoaan joko yksin tai yhdessä muiden kanssa julkisesti tai yksityisesti jumalanpalveluksissa, opettamalla, hartaudenharjoituksissa ja uskonnollisin menoin.

2. Henkilön vapaudelle tunnustaa uskontoaan tai uskoaan voidaan asettaa vain sellaisia rajoituksia, joista on säädetty laissa ja jotka ovat välttämättömiä demokraattisessa yhteiskunnassa yleisen turvallisuuden vuoksi, yleisen järjestyksen, terveyden tai moraalin suojaamiseksi, tai muiden henkilöiden oikeuksien ja vapauksien turvaamiseksi.

Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, artikla 18:

Jokaisella ihmisellä on ajatuksen, omatunnon ja uskonnon vapaus; tämä oikeus sisältää vapauden uskonnon tai vakaumuksen vaihtamiseen sekä uskonnon tai vakaumuksen julistamiseen yksin tai yhdessä toisten kanssa, sekä julkisesti että yksityisesti, opettamalla sekä harjoittamalla hartautta ja uskonnollisia menoja.

 

Lapsen oikeuksien sopimus, artikla 30

Niissä maissa, joissa on etnisiä, uskonnollisia tai kielellisiä vähemmistöryhmiä tai alkuperäiskansoihin kuuluvia henkilöitä, tällaiseen vähemmistöryhmään tai alkuperäiskansaan kuuluvalla lapselta ei saa kieltää oikeutta nauttia yhdessä ryhmän muiden jäsenten kanssa omasta kulttuuristaan, tunnustaa ja harjoittaa omaa uskontoaan tai käyttää omaa kieltään.

 

Lähde: Allianssi

http://www.keks.fi/ideoita/harjoitteita/