Religionerna har levt sida vid sida så länge de har funnits. Kristendomen var en minoritetsreligion i Romarriket fram till 300-talet, och den utvecklades i växelverkan med de andra åskådningarna i sin kulturella omgivning. Kristendomen har, liksom alla andra religioner, alltid varit i beröring till andra religioner, och i kristendomens historia återfinns otaliga exempel på växelverkan med annorlunda troende, bland dem Fransiscus av Assisi, (1181 eller 1182 – 1226) som förde diskussioner med muslimer, samt Nikolaus Cusanus (1401-1464), som skrev den filosofisk dialogen De Pace Fidel (Om Religionsfreden) om Konstantinopels ockupation, där Gud kallar representanter för de olika religionerna att förhandla om villkoren för världsfreden.

 

Den moderna religionsdialogrörelsen

Religionernas världsparlament som ordnades 1893 ses ofta som grogrunden för den moderna religionsdialogrörelsen. En annan betydande milstolpe för religionsdialogrörelsen var FN:s temaår för samarbete och förståelse mellan religioner år 1993, samt Religionernas världsparlament som hölls i Chicago för andra gången, där Deklarationen för global etik lanserades. Den globala etiken kan ses som den minsta gemensamma mängden värderingar och grundhållningar, som de olika religionerna kan fastslå trots dogmatiska skillnader mellan dem. Religionsdialogen är ett sätt att få veta, vilka etiska värderingar man delar med en annan religion. Allmänna värderingar som olika religioner delar är bland annat den gyllene regeln, människovärdet, respekt för liv och moraliska frågor.(Rautionmaa 2010)

 

FN:s Civilisationernas Allians

Representanter för olika religioner och åskådningar samlades på FN:s specialmöten i början av årtusendet. 2005 grundades Civilisationernas Allians som är underordnad FN:s generalsekreterare. Alliansens uppgift är att främja dialog mellan religioner och kulturer, särskilt för att minska på spänningen mellan den så kallade västliga och islamska världen. Dialogen inom FN innefattar även dialog mellan religiösa och icke-religiösa livsåskådningar.

 

YK ja Sivilisaatioiden Allianssi dialogin edistäjänä

Uskontodialogi Suomessa

Ei-uskonnolliset toimijat

Religioner för fred

Den världsomspännande organisationen Religioner för fred (Religion for Peace International tai World Conference of Religion for Peace; www.religionsforpeace.org) har verkat sedan 1970 som en betydande internationell interreligiös aktör. Till nätverket hör organisationer som främjar samarbete mellan religioner från cirka 90 land. Inom ramen för organisationen fungerar representanter för olika religioner tillsammans för att motverka våld, medla i konflikter samt i uppbyggandet av samhällen upprivna av konflikter. Den finländska USKOT-forumet har nyligen gått med i RfP-nätverket.

 

Finländska staten har samarbetat med organisationen i början av årtusendet och i och med Helsinki-processen(Helsinki Process on Globalisation and Democracy) varit med om att stöda grundandet av det interreligiösa rådet i Mellanöstern och Nordafrika (MENA Religions for Peace Council). Rådet grundades i juli 2008 och samarbetet har fortsatt – såväl med Kyrkans Utlandshjälp som Finska Missionssällskapet. Som ett exempel på statsstyrt dialogarbete kan man nämna Interfaith Dialogue-processen mellan Europeiska Unionen och ASEM-länderna, som strävar till att minska på spänningar mellan länder, religioner och kulturer.