Olikheter, likheter, förståelse – Vad är religions- och livsåskådningsdialog?

I vår globaliserade värld ökar den religiösa och kulturella diversiteten hela tiden. Religion kan inte längre förstås enbart som en privat angelägenhet som berör endast dem som praktiserar sin religion, utan den berör samhället omkring sig på många sätt. Varje människa i samhället har rätt att uppleva att deras religiösa identitet accepteras. Därför behöver vi verksamhet, som synliggör och förståeliggör den religiösa mångfalden och jämställdheten. Skolor och uppfostrare har en betydande roll i att främja välmående och motverka en utveckling mot ojämlikhet. De unga behöver stöd i att gå dialog mellan olika religioner och livsåskådningar och bygga upp social samexistens. Dialogisk verksamhet främjar samhällsfreden, eftersom den minskar diskriminering som beror på fördomar, rasism samt allt slags våld. Med hjälp av dialog kan man också befrämja uppnåendet av gemensamma värden försvara individers och gemenskapers rättigheter samtidigt som man lär sig bära ett gemensamt ansvar. Genom att gå dialog är det möjligt att hitta en gemensam värdegrund för att verka i samhället.

Man hör ofta talas om vikten av förståelse i samband med religions- och livsåskådningsdialog. Vilka betydelser har detta välanvända begrepp? Vad betyder förståelse i praktiken? Förståelse är både intellektuell verksamhet och en djupare emotionell förmåga att förhålla sig empatiskt mot sätt att tänka som skiljer sig från ens eget.

En förstående inställning förutsätter inte kritiklöshet och liktänkande utan möjliggör en nyfiken diskussion. Dialogen berikas av äkta intresse och förundran. Målet är inte att omkullkasta den andres motiv för sin inre verklighet, utan att lära sig se världen för ens ett ögonblick genom främmande ögon. Vi behöver inte ha samma åsikt som vår diskussionspartner, men genom att leva oss in den andres position kan vi öka vår förmåga för respekt.

Läs mer: Rautionmaa, 2010 sekä Mikkola, 2010.